Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Hurt.CzasNaButy.pl

Obowiązujący od dnia 01.06.2022


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe..

I. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient  (przedsiębiorca)– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej zamierzająca nabyć, nabywająca lub która nabyła towary oferowane przez Sklep w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Hurt.CzasNabuty.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.hurt.czasnabuty.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy  Shelovet Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.hurt.czasnabuty.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.hurt.czasnabuty.pl, prowadzony jest przez Spółkę  Shelovet Sp. z o.o. ul. Młyńska 2, Kończyce Wielkie, 43-419 Hażlach (NIP: 5482743706, REGON: 522010632)

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a.) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
b.) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
c.) włączona obsługa JavaScript
d.) włączona obsługa plików Cookies.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.hurt.czasnabuty.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin jest także dostępny w siedzibie Spółki.

7. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego


1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja i założenie konta Klienta w sklepie hurtowym.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza udostępnianego na jednej ze stron sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest potwierdzenie zapoznania się w zapisami niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Shelovet Sp. z o.o.   może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta zapisów niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Shelovet Sp. z o.o.   za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Shelovet Sp. z o.o.  

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Shelovet Sp.z o.o.   , wyrażonej w odrębnym oświadczeniu.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Shelovet Sp. z o.o.  
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.hurt.czasnabuty.pl, dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy,
e.) przewidywanego czasu dostawy.

5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest potwierdzenie faktu zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „zamawiam i płacę”.

6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Shelovet Sp. z o.o.   umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

10. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz - pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta - na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.hurt.czasnabuty.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych. Klient ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że moje dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, w tym:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz.922, z późn. zm.);
 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz.922, z późn. zm.);

  V. Dostawa

  1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

  2. Dostawy zamówionych towarów odbywają się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  Koszty dostawy podane są na stronie : KOSZTY DOSTAWY. Dodatkowo termin i koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.

  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia sprzedaży tj. faktury VAT.

  VI. Ceny i metody płatności

  1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym aktualną stawkę podatku VAT.

  2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  a.) przelewem na numer konta bankowego PL40105010701000009081637002,
  b.) osobiście gotówką podczas odbioru towaru u pracownika firmy kurierskiej,
  c.) zapłata kartą płatniczą realizowaną za pośrednictwem firmy Przelewy24 lub PayU,
  d.) osobiście gotówką w siedzibie Spółki.

  VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

  1. W przypadku gdy kupującym nie jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego sklep udziela 30 dniowej gwarancji przedsprzedażnej. Gwarancji posprzedażnej nie udziela się. 

  VIII. Newsletter

  1. Usługa: SMS Newsletter i E-mail Newsletter udostępniania jest przez: Shelovet Sp. z o.o.   ul. Młyńska 2, Kończyce Wielkie, 43-419 Hażlach (NIP: 5482743706, REGON: 522010632).

  2. W ramach usługi E-mail Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów oferowanych przez sklep internetowy oraz o aktualnych promocjach.

  2.1. Użytkownik zapisując się do E-mail Newslettera wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie: adres e-mail w celu wysyłki E-mail Newslettera przez Shelovet Sp. z o.o.  z siedzibą w 43-419 Hażlach, ul. Młyńska 2, Kończyce Wielkie. Wie, że jego/jej dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez niego zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Udzieloną zgodę może cofnąć w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@czasnabuty.pl. Wie, że ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że jego/jej dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jest świadom/ma że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora powoduje brak możliwości skorzystania z usługi E-mail Newsletter.

  3. W ramach usługi SMS Newsletter, za pośrednictwem telefonu komórkowego, na podany przez Użytkownika numer telefonu wysyłana jest przez informacja w formie wiadomości tekstowej zwana dalej „SMS Newsletterem”. Usługa SMS Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów oferowanych przez sklep internetowy oraz o aktualnych promocjach, a także odnośnikach do strony internetowej prowadzonej pod domeną: www.hurt.czasnabuty.pl.

  3.1. Użytkownik zapisując się do SMS Newslettera wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie: numeru telefonu w celu wysyłki SMS Newslettera przez Shelovet Sp. z o.o.  z siedzibą w 43-419 Hażlach, ul. Młyńska 2, Kończyce Wielkie. Wie, że jego/jej dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez niego zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Udzieloną zgodę może cofnąć w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@czasnabuty.pl, a wówczas jego numer telefonu zostanie usunięty z ww. bazy. Wie, że ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że jego/jej dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jest świadom/ma że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora powoduje brak możliwości skorzystania z usługi SMS Newsletter.

  4. Korzystanie z usługi E-mail Newsletter i SMS Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika.

  IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1.  Shelovet Sp. z o.o.   podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

  2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Shelovet Sp. z o.o.   ul. Młyńska 2, Kończyce Wielkie 43-419 Hażlach lub mailowo pod adres hurt@czasnabuty.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

  3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, nazwę firmy, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

  4.  Shelovet Sp. zo.o.    zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  X. Dane osobowe i polityka prywatności. Obowiązki informacyjne.

  1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia są przetwarzane przez Shelovet Sp. z o.o.   z siedzibą w 43-419 Hażlach, ul. Młyńska 2, Kończyce Wielkie; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000971522, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5482743706, numer REGON: 522010632, która jest administratorem danych osobowych.

  2. Niezbędnym elementem procedury założenia konta oraz złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji oraz złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

  3. W przypadku, gdy Klient wyraził odrębną zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu jest dodawany do listy mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera (E-mail Newslettera i/lub SMS Newslettera), zgodnie z pkt. VIII niniejszego Regulaminu.

  4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na formularzu.

  5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. DPD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Poczty Polskiej S.A. lub InPost Paczkomaty spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry lub w Paczkomacie InPost, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Zakres przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum, zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych.

  6. Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Klienta ma także prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym „RODO”; W tym celu powinien skontaktować się ze Spółką na adres: Shelovet Sp. z o.o.  43-419 Hażlach ul. Młyńska 2, Kończyce Wielkie lub rodo@czasnabuty.pl.

  7. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się ze Spółką w sposób wskazany w punkcie 6 powyżej.

  8. Spółka, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, z zachowaniem postanowień art. 28 RODO;

  9. Spółka wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, które pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

  10. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

  11. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

  12. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne a Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

  13. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej sklepu w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem https://www.czasnabuty.pl/Polityka-dotyczaca-cookies-cterms-pol-47.html.

  XI. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  Shelovet Sp. z o.o.    a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Shelovet Sp. z o.o.  

  W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

  Jesteśmy cały czas do Państwa dyspozycji. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i wyjaśnimy wszystkie wątpliwości.

  Państwa zadowolenie jest dla nas najważniejsze.

  Można skontaktować się z nami na wiele sposobów:
  e-mail: hurt@czasnabuty.pl
  tel: +48 799 999 635 (pn-pt 9-15)

  Dane Adresowe:
  Shelovet Sp. z o.o.  
  43-419 Hażlach ul. Młyńska 2, Kończyce Wielkie


  Data ostatniej aktualizacji 28.10.2022
Producent:
Kod producenta:
Gwarancja:
Zobacz wszystkie detale
Zamknij
Wczytuje kartę produktu
pixel